מדיניות פרטיות :

1.       מחויבת לפעול להגנה מרבית על פרטיותם של המשתמשים/המזמינים באתר, לרבות רכישות שבוצעו על ידם באתר (להלן: “המידע האישי“).

2.       המידע האישי נשמר במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות תנאי שימוש אלו ו/או על פי הוראות כל דין.

3.       החברה רשאית להשתמש בטכנולוגיית Cookies ו/או בטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר ולצורך שיפור ושדרוג השירות של המשתמש/המזמין, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים. המשתמש/המזמין רשאי שלא לאפשר לחברה להשתמש ב- Cookies, ואולם יתכן כי במקרה כאמור השימוש באתר ובשירות יוגבל באופן מסוים.

4.       סליקת כרטיסי האשראי של המשתמשים/המזמינים לצורך תשלום בגין שירות המשלוחים מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי שנמסרו על-ידם.

5.       החברה/האתר רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש/המזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המשתמשים/מזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עימם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המשתמש/מזמין.

6.       במידה והמשתמש/מזמין אינו מעוניין להיכלל במאגר המידע, יהא עליו להודיע על כך לחברה/אתר בכתב וזאת בהתאם להוראות הדין.

7.       החברה/אתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, תפרסם החברה הודעה על כך באתר.

ט.ל.ח